Riskbedömning

Det kan vara svårt att bedöma om andningsskydd behövs eller ej. Därför är det bra om det finns tumregler som man kan ta till. Ibland räcker inte tumreglerna och då måste man göra en mer noggrann riskbedömning. Det finns olika sätt att bedöma riskerna. Välj det sätt som passar er bäst.

Börja med att lista arbetsplatser, verksamheter eller arbetsmoment där det förekommer luftföroreningar

Gör en första översiktlig bedömning. Finns det några arbetsplatser där ni vet att halterna aldrig blir så höga att det krävs åtgärder? Gör en noggrannare riskbedömning av riskerna vid övriga arbetsplatser. Fundera också över om det finns andra åtgärder (till exempel att byta ut farliga kemiska produkter, kapsla in eller ordna med platsventilation) som minskar halten luftföroreningar så mycket att inga andra åtgärder behövs.

När ni har gått igenom detta, återstår en lista med arbetsplatser, verksamheter eller arbetsmoment där andningsskydd behövs för att anställda inte ska utsättas för farliga halter av luftföroreningar.

Vad säger säkerhetsdatabladen?

Kontrollera säkerhetsdatabladen för de produkter som används. Rekommenderas användning av andningsskydd? Läs säkerhetsdatabladet under avsnitt 8 Begränsning av exponeringen och personligt skydd. Rekommendationerna i säkerhetsdatablad ska följas. Om ni tycker att rekommendationerna är orimliga eller inte passar er, kontakta leverantören för att diskutera rekommendationerna.

När måste andningsskydd användas?

Andningsskydd måste användas när det finns en akut hälsorisk eller när man kan skadas på sikt om man under en längre tid utsätts för luftföroreningarna. De regler och riktlinjer som man använder vid bedömningen är:

  • Hygieniska gränsvärden (nivågränsvärde gäller som medelvärde för en hel arbetsdag, takgränsvärde och korttidsvärde som gäller som medelvärde för 15 eller 5 minuter, ämnen som har akuta effekter har takgränsvärden eller korttidsvärden). Om något gränsvärde överskrids ska åtgärder vidtas som minskar exponeringen till halter under gränsvärdet. Kan inga andra åtgärder vidtas som minskar halterna till under gränsvärdet ska andningsskydd användas.

Observera att halten luftföroreningar brukar variera. En tumregel är därför att om halten överskrider halva gränsvärdet finns det ofta risk för att gränsvärdet överskrids ibland. Observera! Det är inte tillåtet att överskrida gränsvärdet, även om det bara sker enstaka dagar.

  • Om det finns risk för syrebrist. I en del miljöer kan det bli syrebrist på grund av att andra gaser bildas eller används och tränger under luft. Sjunkande syrehalt kan leda till att man blir trött, svimmar eller till och med kvävs. I miljöer där det kan finnas syrebrist är det därför viktigt att använda andningsskydd. Skyddet måste vara tryckluftsmatat eftersom det måste tillföra syre. Syrebrist kan inte filtreras bort med andra andningsskydd.
     
  • Det förekommer att anställda känner oro för att skadas av luftföroreningar på arbetsplatsen. Sådan oro är förstås viktig att ta på allvar. Dessutom varierar känsligheten för luftföroreningar. En del är känsligare än andra och kan därför behöva andningsskydd även om inga gränsvärden överskrids. En riskbedömning visar om oron är befogad och andningsskydd behövs. Anställda kan också välja att använda andningsskydd även om riskbedömningen visar att halterna inte överskrider några gränsvärden. Detta kan vara motiverat om den anställde upplever att han eller hon mår bättre när andningsskyddet används eller att oron att skadas minskar.

Hur kan man bedöma om andningsskydd behövs?

Riskbedömning kan göras med olika metoder. Ofta behöver man hjälp av en expert, eftersom det är svårt att bedöma hur höga halterna av luftföroreningar är. Man kan också använda sig av enkla tumregler.

  • Gör en mätning av vilka halter av luftföroreningar som förekommer på arbetsplatsen. Sådana mätningar kan göras av exempelvis arbetsmiljöingenjör vid företagshälsovården eller annan kunnig konsult. Det är viktigt att mätningarna görs enligt de regler som finns för arbetsmiljömätningar. Flera prov och mätning under minst en dag behövs vanligtvis för att kunna bedöma risken för att gränsvärden överskrids. Observera att även om halten ligger under gränsvärdet vid mätningen, så varierar halten luftföroreningar och kan var högre andra dagar. En tumregel är att om halten ligger över halva gränsvärdet kan man inte utesluta att gränsvärdet överskrids ibland.
  • Kontakta tillverkare/leverantör av andningsskydd eller företagshälsovårdens arbetsmiljöingenjör. De kan ha erfarenhet av liknande verksamhet. Riskbedömningar som gjorts i liknande verksamheter och under likartade förhållanden kan användas som underlag för att bedöma risken hos er. Observera! För att jämförelsen ska bli rättvisande måste man analysera effekten av de skillnader som finns, till exempel när det gäller hur mycket luftföroreningar som bildas, allmänventilation och platsventilation, eventuella inkapslingar och avskärmningar, lokalens storlek och var anställda vistas och arbetar jämfört med var föroreningarna bildas och sprids.

I några specialfall kan man själv göra en grov bedömning av om andningsskydd behövs eller ej.

  • Luktar luftföroreningen? För många luktande gaser finns det "lukttrösklar" som är ett grovt mått på ungefär vid vilken halt man börjar känna och kan känna igen lukten av ämnet. Jämför ämnets lukttröskel med gränsvärdet. Ligger lukttröskeln över gränsvärdet? I så fall kan ni vara rätt säkra på att om någon känner lukten, då behövs andningsskyddet. Ligger lukttröskeln under gränsvärdet? Då kan ni vara rätt säkra på att om det inte luktar, så behövs inte andningsskyddet. Men som sagt, lukt är ett mycket grovt mått. Förmågan att känna lukter varierar mycket mellan olika individer.