Olika typer av filter

För att andningsskyddet ska skydda mot de luftföroreningar som finns på arbetsplatsen måste det ha rätt sorts filter. Behövs ett filter som filtrerar bort partiklar eller ett som skiljer av gaser eller kanske en kombination?

Partikelfilter

Om andningsskyddet ska skydda mot damm eller aerosoler (dimma), ska det förses med ett partikelfilter. Partikelfilter är märkta med P och vit färgkod och finns i tre skyddsklasser

  • P3 – det effektivaste filtret. Skiljer av mer än 99,9 % av dammet.
  • P2 – näst effektivast. Skiljer av 94 % av dammet.
  • P1 – minst effektivt. Skiljer av 80 % av dammet.

Vanligtvis rekommenderar man användning av P3-filter.

Ju effektivare ett filter är, desto tätare är det. Och ju tätare ett filter är, desto större motstånd blir det när man ska andas genom filtret. Därför är det bra att använda P3-filter i aktiva (fläktmatade) andningsskydd, speciellt om andningsskyddet ska användas under en lite längre period, så att det inte blir för tungt att andas genom filtret.

Gasfilter

Gasfilter finns i flera olika varianter. För att andningsskyddet ska skydda, är det viktigt att veta vilka gaser som kan förekomma och välja rätt typ av gasfilter. I tabellen nedan ges en översikt över olika typer av gasfilter.

Beteckning

Skyddar mot

Klass

Färgkod

A

Organiska gaser med en kokpunkt över 65 ⁰C

1,2 eller 3

Brun

AX

Organiska gaser med en kokpunkt under 65 ⁰C

 

Brun

B

Oorganiska gaser

1,2 eller 3

Grå

E

Svaveldioxid och andra sura gaser

1,2 eller 3

Gul

K Ammoniak

1,2 eller 3

Grön

SX Speciella ämnen  

Violett

NO-P3 Nitrösa gaser (kväveoxid, kvävedioxid)   Blå-vit
Hg-P3 Kvicksilverånga   Röd-vit

 

Det finns filter som även skyddar mot koloxid (t.ex. CO eller ABEK1 CO P3). Dessa används dock framförallt till flyktmasker och fungerar bara under en kort tid. Arbetar man löpande i en miljö med risk för koloxidexponering är det bara tryckluftsmatat andningsskydd som gäller.

Kombinationsfilter

I många miljöer förekommer båda partiklar och gaser och kanske till och med flera olika gaser. För att andningsskyddet ska skydda, behöver det innehålla flera filter, så kallade kombinationsfilter. Ofta kombineras ett partikelfilter med något gasfilter.

Hur vet jag vad det är för filter i mitt andningsskydd?

Alla filter ska vara märkta med typbeteckning och färgkod (partikelfilter märks med P och vit färgkod, gasfilter enligt tabellen ovan) och klass 1,2 eller 3. Klass 3 ger bäst avskiljning. Dessutom ska filtren vara märkta med CE-märke och nummer på den standard som gäller för filtret samt tillverkarens namn.

Vad behöver jag veta om andningsskyddets filter?

Till partikel-, gas- och kombinationsfilter ska det finnas svensk bruksanvisning som anger:

  • Vilka begränsningar det finns vid användning av filtret.
  • Hur filtret kontrolleras före användning.
  • Hur filtret monteras i andningsskyddet.
  • Användningsinstruktioner och hur filtret ska skötas, underhållas och förvaras.
  • Varning för att använda filtret om det finns risk för syrebrist eller för höga halter av syre.
  • Förklaring till använda symboler.

Filtren ska också vara märkta med datum när lagringstiden går ut.