Lagar och regler

Det finns många regler som styr utformning och användning av andningsskydd. Här finns en översikt över Arbetsmiljöverkets föreskrifter om andningsskydd. Dessa regler kompletteras av standarder om teknisk utformning av olika typer av andningsskydd.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Användning av andningsskydd regleras av Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Dessa föreskrifter är speciellt viktiga:

AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker. Här regleras när andningsskydd ska användas. I denna föreskrift anges också att andningsskydd ska användas först när det inte går att minska exponeringen för luftföroreningar med andra metoder.

AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning. Denna föreskrift anger principerna för när olika typer av personlig skyddsutrustning ska användas.

AFS 1996:7 Utförande av personlig skyddsutrustning. Kraven i denna föreskrift kompletteras av ett stort antal standarder som i detalj beskriver tekniska specifikationer för olika typer av andningsskydd.

AFS 2011:18 Hygieniska gränsvärden.  Om hygieniska gränsvärden överskrids på arbetsplatsen och inga andra åtgärder (kan) vidtas, ska andningsskydd användas.

Regler om andningsskydd vid arbete med särskilda ämnen

Särskilda krav på användning av andningsskydd vid arbete med vissa kemiska ämnen finns också i föreskrifterna

 • AFS 2006:1   Asbest, §§ 29, 44-46
 • AFS 1998:6   Bekämpningsmedel, § 3
 • AFS 2005:5   Cytostatika och andra läkemedel md bestående toxisk effekt, §§ 14 och 26
 • AFS 1997:7   Gaser, § 11
 • AFS 2015:2   Kvarts - stendamm i arbetsmiljön, §§ 17 och 18
 • AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker, § 25 och kommentar till § 23 och 25; slutna utrymmen § 31
 • AFS 2005:1   Mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet, § 13, Bilaga 3
 • AFS 2001:1   Syntetiska oorganiska fibrer, § 11 och kommentar till § 5

Regler om andningsskydd vid arbete i särskilda verksamheter

I några föreskrifter som rör särskilda verksamheter nämns också andningsskydd

 • AFS 1990:11 Arbete med försöksdjur, kommentar till § 9
 • AFS 2010:1 Berg- och gruvarbete, § 16 om flykthuva och kommentar till § 8.
 • AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete, kommentar till § 71 och § 100.
 • AFS 2007:7 Rök- och kemdykning, § 17
 • AFS 1997:5 Smältning och gjutning av metall, § 17 och Bilaga 1
 • AFS 1992:9 Smältsvetsning och skärning, § 24 och kommentar till §§ 3, 7, 11 och 12