Hur används andningsskydd?

För att andningsskyddet ska fungera bra, är det viktigt att det justeras så att det sitter rätt och att man använder det så länge det finns kvar luftföroreningar.

Läs bruksanvisningen. Där beskrivs hur ditt andningsskydd ska användas och skötas.

Justera andningsskyddet så att det sitter bra och sluter tätt

När andningsskyddet ska användas, se till att det justeras så att det sluter tätt mot ansiktet. Om det inte sluter tätt eller finns glipor mellan hud och andningsskydd, kommer orenad luft att sugas in den vägen och andningsskyddet ger inte det önskade skyddet.

Använd andningsskyddet så länge det finns luftföroreningar

Andningsskydd ska användas så länge det finns luftföroreningar som man behöver skydda sig mot. Luftföroreningar uppkommer och sprids under tiden arbetet pågår. Luftföroreningarna finns kvar i luften också en tid efter arbetet, innan föroreningarna hunnit ventileras ut. Hur lång tid det tar innan halten luftföroreningar minskar till en ofarlig nivå beror på hur mycket luftföroreningar som bildats och spridits i lokalen och hur ventilationen fungerar. Våra två exempel visar hur stor skillnad det kan vara mellan olika arbetsplatser och luftföroreningar. Ibland räcker det att behålla andningsskyddet på i några minuter, ibland måste man ha det på i flera timmar efter avslutat arbete.


Ett exempel: Svetsning

Vid svetsning kan man ibland se att svetsvisiret och därmed också det andningsskydd som är integrerat i visiret lyfts upp direkt efter avslutad svetsning. Direkt efter svetsning finns svetsröken kvar runt svetsaren, som då i onödan andas in svetsrök. Det är bättre att vänta en liten stund, kanske en eller två minuter, innan svetsvisiret lyfts upp. Då hinner den varma svetsröken stiga upp mot taket och halterna runt svetsaren är låga.

Svetsaren lyfter ofta upp visiret för att kunna se bättre. Om visiret ska vara nedfällt en liten stund efter svetsning, behöver visiret vara självavbländande, så att det ljusnar direkt när ljusbågen släcks. Annars kan det vara svårt att låta bli att fälla upp visiret.


Ett exempel: Byggarbetsplats

På byggarbetsplatser kan det förekomma arbetsmoment som dammar kraftigt, t ex rivning, håltagning och slipning. Självklart ska man använda andningsskydd som skydd mot dammet. När det dammande arbetet är avslutat finns dammet kvar under lång tid i lokalen. Det grova dammet faller rätt snabbt mot golvet och sedimenterar på olika ytor. Det finare dammet, som också är det farligaste dammet, syns inte och kan finnas kvar i timmar efter avslutat arbete. Om lokalen inte kan ventileras ordentligt, behöver andningsskydd användas flera timmar efter avslutat dammande arbete om man måste vistas i lokalen.