Hälsorisker

I arbetslivet förekommer det många sorters luftföroreningar i form av damm, gas och ångor. Andningsskydd kan ge ett bra skydd mot dessa ämnen, om man inte på annat sätt kan hindra att de uppkommer och sprids. En del ämnen som syradimma eller koloxid kan ge allvarliga effekter direkt, andra, som asbest, först efter decennier. Därför är det viktigt att känna till riskerna med de luftföroreningar som förekommer på arbetsplatsen. Det räcker inte att känna efter hur man mår just när man utsätts för damm, gas eller ångor.

Här beskrivs översiktligt olika effekter av några vanliga luftföroreningar. Dessutom anges vilka andningsskydd som brukar användas för olika ämnen. Observera! Beskrivningen är mycket översiktlig. Vi rekommenderar en diskussion med leverantören av andningsskydd, för att välja rätt typ av skydd i varje enskilt fall.

 Mer information om riskerna med kemiska produkter finns i säkerhetsdatablad

Ämnen som kan tränga undan syre och verka kvävande

Vissa ämnen är inte giftiga i sig, men om de finns i höga halter minskar tillgången på syre och man kan känna av att man blir illamående, får huvudvärk och blir omtöcknad. Blir halterna tillräckligt höga, svimmar man och ännu högre halter kan vara dödliga.

Ett ämne med denna effekt är koldioxid. Även koloxid (kallas också kolmonoxid) har en liknande effekt. Koloxid binds dessutom starkt till blodets hemoglobin (det ämne som transporterar syre i kroppen), vilket innebär att det krävs betydligt lägre halter av koloxid än av koldioxid för att man ska kvävas.

Som skydd mot ämnen med dessa egenskaper brukar man rekommendera tryckluftmatat andningsskydd som tillför andningsluft från tryckluftstuber. Andningsskydd med filter för att rena luften man vistas i innan man andas in den fungerar inte för koldioxid och koloxid.

Ämnen med olika former av akuta effekter

I arbetslivet förekommer många olika ämnen med akuta effekter. Dels kan det handla om giftiga gaser som svavelväte, cyanväte och fosgen, dels om frätande eller kraftigt irriterande gaser och dimmor som klorgas och syradimma från saltsyra (klorväte), svavelsyra, salpetersyra eller dimma av alkaliska ämnen exempelvis lut (natriumhydroxid). De frätande gaserna kan ge allvarliga skador på lungorna, som i värsta fall kan vara dödliga. De giftiga gaserna kan leda till olika former av akut förgiftning och i värsta fall dödsfall.

Andningsskydd kan ge ett bra skydd mot dessa ämnen. Om halterna inte är för höga, kan andningsskydd med filter användas. Vilket filter som väljs, beror på vilket eller vilka ämnen som förekommer. Om halterna kan vara så höga att de är akut farliga, kanske till och med livsfarliga, används tryckluftmatat andningsskydd. Det beror på att filterskydd inte är tillräckligt tillförlitliga (de ger ett sämre skydd) och man vill inte riskera att någon skadas allvarligt för att filterskyddet inte fungerar som avsett.

Ämnen som är frätande eller kraftigt irriterande kan också ge allvarliga skador på hud och i ögon. Det är därför viktigt att komplettera andningsskyddet med skyddskläder som skyddar huden.

Ämnen som kan ge allergier

En del ämnen kan ge allergier, exempelvis isocyanater, akrylater och epoxi som kan ingå i härdande lack och lim. Dessa ämnen kan ge både luftvägs- och hudallergier.

Om man utsätts för allergiframkallande ämnen kan man efter en tid utveckla en allergi. Ibland kommer allergin efter kort tid, ibland efter flera år. Vem som löper störst risk att bli allergisk vet man inte i förväg. När man blivit allergisk, räcker det med små mängder för att man ska reagera, till exempel med kraftiga luftvägsbesvär, astma eller astmaliknande symptom.

Andningsskydd ger ett bra skydd mot inandning av allergiframkallande ämnen. Diskutera med försäljare av andningsskydd vilken typ av andningsskydd som passar bäst.

Många allergiframkallande ämnen kan ge både luftvägs- och hudallergier (kontakteksem). Andningsskydd behöver därför kompletteras med skyddskläder som skyddar huden.

Ämnen som kan skada lungorna

Om man utsätts för höga halter av damm, kan man utveckla KOL, en lungsjukdom som gör det allt tyngre att andas. Höga dammhalter förekommer bland annat på byggarbetsplatser. Även svetsare som andas in för mycket svetsrök kan få besvär med luftvägar och lungor. Damm och svetsrök ger effekter som kanske börjar märkas först efter flera år. Om man inte mår dåligt precis när man utsätts för dammet, kan man tro att dammet inte är farligt, men så är det inte. Därför är det viktigt att så långt möjligt undvika att andas in damm.

I en del miljöer förekommer damm som innehåller kvarts. Det gäller t ex byggnadsindustrin men också gruvor, stenkrossar mm. Om man utsätts för kvarts, kan man efter flera år utveckla lungsjukdomen silikos. När man fått silikos blir det allt tyngre att andas.

 För att skydda sig mot alltför höga halter av damm, används andningsskydd med P3-filter. Om dammhalterna inte är så höga, kan det räcka med ett enklare filter av P2-typ. Är dammhalterna mycket höga, kan tryckluftmatat andningsskydd ge bra skydd.

Ämnen som kan ge cancer

Det förekommer fortfarande ämnen i arbetslivet som kan ge cancer, även om många cancerframkallande ämnen har fasats ut. Asbest finns kvar i många byggnader som byggdes 1977 eller tidigare. När man börjar riva eller bygga om dessa fastigheter, kan asbest frigöras. Asbest kan ge cancer som vanligtvis uppkommer flera decennier efter det att man utsatts för asbest. Därför är det viktigt att undvika att andas in asbest.

Andningsskydd som används vid arbete med asbest måste vara mycket tillförlitliga. Därför rekommenderas i första hand tryckluftmatat andningsskydd.

Ämnen som kan ge neurologiska skador (hjärna och nerver)

Det finns flera ämnen som kan ge olika typer av neurologiska skador, till exempel organiska lösningsmedel som industribensin, xylen, toluen mm men också andra ämnen som mangan som ingår i svetsrök. Även bly kan ge neurologiska skador. Bly kan förekomma i partikelform i luften.

Lösningsmedlen avger ångor, medan svetsröken består av partiklar. Andningsskydd som ska skydda mot lösningsmedel har därför vanligtvis gasfilter som väljs för att fånga upp de lösningsmedel som förekommer på arbetsplatsen. Om halterna är mycket höga, kan tryckluftmatat andningsskydd behövas. Svetsrök innehåller partiklar och bly förekommer som partiklar i luften och andningsskydd måste skydda mot dem. Tryckluftmatat andningsskydd är vanligt som skydd mot svetsrök, men filterskydd med P3-filter förekommer också vid svetsning och blyarbete.