Filterbyte och underhåll

Filter för gaser eller partiklar ingår i de flesta andningsskydd. Filtren förbrukas eller blir igensatta med tiden och måste bytas. Om de inte byts, slutar andningsskyddet fungera och ger inte det önskade skyddet. Det finns flera metoder för att bestämma när det är dags att byta filter. Alla metoder har för- och nackdelar. Läs och fundera över vilken metod som passar er.

Underhåll

Andningsskydd behöver underhållas. I underhållet ingår att kontrollera att det är helt och rent. Se våra filmer om hur man underhåller andningsskydd.

Filtrens kondition är viktig för att andningsskyddet ska fungera. Därför behövs tydliga rutiner för filterbyten. Här beskriver vi olika metoder för att bestämma hur ofta filter behöver bytas. Välj den metod som passar er bäst.

Andningsskydd som varnar när filtret behöver bytas

Vissa andningsskydd för partiklar har en inbyggd varning som larmar (exempelvis med ljudsignal) när tryckfallet över filtret börjar bli för stort. Tryckfallet ökar när filtret börjar sättas igen av partiklar. Byt filtret när andningsskyddet varnar.

Fördel Nackdel
Enkelt och tillförlitligt Något högre kostnad för andningsskyddet. Den kostnaden tar man vanligtvis igen på att filter inte byts förrän det behövs och att man inte behöver lägga tid på att undersöka om det är dags att byta filtret.

Partikelfilter

Om partikelfilter inte byts, blir filtret med tiden allt mer igensatt vilket leder till ökat andningsmotstånd över filtret och minskat luftflöde genom filtret. I fläktmatade masker kanske detta inte märks så tydligt. Med passiva andningsskydd kan det bli mycket tyngre att andas och risken är då stor att andningsskyddet inte används så mycket som det borde eller att orenad tjuvluft läcker in vid sidan av filtret.

Passiva andningsskydd med partikelfilter: Byt filter när det börjar kännas tyngre att andas.

Fördel Nackdel
Enkelt Kräver att användaren är uppmärksam på att motståndet ökar. Eftersom igensättningen av filtret sker gradvis, kan det vara svårt att uppmärksamma att det blir lite tyngre att andas.

Aktiva andningsskydd med partikelfilter: Gör en beräkning på egen hand eller tillsammans med leverantör för att ta fram tumregler för hur ofta filter ska bytas. Nedan beskrivs hur beräkningen görs.

Fördel Nackdel
Sannolikt billigare att använda tumregler än att lägga tid på att i detalj undersöka vilka halter var och en utsätts för, hur mycket man andas (liter/minut) och löpande registrera hur mycket andningsskyddet används Tumregler innehåller alltid en viss osäkerhet, vilket bör kompenseras med bra säkerhetsmarginaler. Filtret bör därför bytas i god tid innan det är förbrukat.
Enkelt med tumregler  

Filtrerande halvmasker (korttidsmasker): Engångsmasker kan behöva bytas flera gånger per dag. Byt mask när man ser att den börjar färgas av dammet.

Är lukt en bra indikator på när filter behöver bytas?

Vissa gaser har en tydlig och lätt igenkännbar lukt. När filter för sådana gaser är förbrukade, släpps gasen igenom filtret och man känner lukten av ämnet. Ibland kan lukten av ämnet användas som indikator på att det är dags att byta filtret.

Om lukten styr när filtret byts, är det viktigt att man har snabb tillgång till nytt filter, så att man kan byta direkt när lukten börjar kännas.

Partiklar och damm luktar inte och lukt kan därför inte användas för att avgöra när det är dags att byta partikelfilter.

Fördel Nackdel
Enkelt när det fungerar Fungerar inte för ämnen med ingen eller svag lukt eller lukter som man vänjer sig vid och inte känner efter ett tag.
Fungerar för ämnen som börjar lukta vid halter som ligger under gränsvärdet Fungerar inte för ämnen som börjar lukta först när halterna är så höga att gränsvärdet överskridits
  Fungerar inte för personer med avtrubbat eller dåligt luktsinne

Gasfilter där lukt inte är en bra indikator på att filtret behöver bytas

Filter har en viss kapacitet, det vill säga de kan ta upp en viss mängd partiklar eller gaser innan de är förbrukade och behöver bytas ut. Om man vet halten av gaser/damm i arbetsplatsens luft, går det att beräkna filtrets livslängd om man också vet hur mycket man andas.

För gasfilter behöver man göra en beräkning av ungefär hur länge filtret kan användas, se nedan.

Kombinationsfilter

Kombinationsfilter innehåller minst två olika typer av filter, ofta både partikel- och gasfilter. Se instruktioner för respektive filtertyp ovan.

Beräkning av filtrets livslängd

Utgående från filtrets kapacitet (till exempel hur många gram av luftföroreningar som filtret kan ta upp), och inandad luftvolym kan man räkna fram hur länge filtret kan användas innan filtrets kapacitet har uppnåtts.

Uppgifter som behövs för att det ska gå att beräkna filtrens livslängd

Ungefär vilka halter av luftföroreningar som den som ska använda andningsskyddet brukar utsättas för. Saknas uppgifter om halterna, kan man göra en mätning (t ex via företagshälsovården) eller undersöka vilka halter som brukar förekomma i liknande verksamheter och under likvärdiga förhållanden när det gäller produktion, ventilation, lokalens storlek med mer.
Hur tungt arbetet är och ungefär hur mycket man andas per minut. Vila motsvarar cirka 8 liter/minut, låg belastning 8-16 liter/min; medel 16-24 liter/minut; hög 24-31 liter/minut och mycket hög belastning >31 liter/minut.
Hur mycket andningsskyddet används, t ex en timme per dag, fyra eller åtta timmar per dag.

Det kan låta enkelt att beräkna filtrets livslängd, men det finns flera problem med beräkningarna.

  • Halten av luftföroreningar varierar och därför krävs det flera mätningar eller mätningar över en längre tid (dag eller dagar) för att få fram ett användbart värde på halten. Det går inte att få fram ett exakt värde på vilka halter som alltid förekommer. Dessutom kostar mätningarna.
  • Den inandade luftvolymen varierar mycket, beroende på hur tungt arbetet är, från under 8 liter/minut vid vila till över 30 liter/minut vid mycket hög arbetsbelastning. Det är svårt att få fram exakta och tillförlitliga värden på hur mycket man andas.
  • Det krävs noggrann registrering av när andningsskyddet används för att man ska veta hur mycket det verkligen har använts.

I de allra flesta fall är det inte möjligt att göra noggranna beräkningar varje gång man funderar över om det är dags att byta filter. Man kan göra en beräkning för att undersöka ungefär hur länge det är rimligt att ett filter borde kunna användas och på det sättet ta fram tumregler för filterbyten. Formeln för en sådan beräkning visas nedan.

Tid (timmar)= [Filtrets kapacitet (gram) * 70 000] / [(Halt mg/m3) * andningsflöde (liter/minut)]

Med formeln får man fram ett första värde på hur länge ett filter kan användas. Eftersom det finns flera osäkerheter i de värden som stoppas in i formeln (exempelvis är kanske halten luftföroreningar högre ibland och kanske har den inandade luftvolymen underskattats), bör man använda sig av en säkerhetsfaktor, exempelvis minska tiden med 25 -50 % (mer ju osäkrare värdena är) för att vara säker på att tillfälliga höga halter, tungt arbete eller ökad användning av andningsskyddet inte gör att filtret förbrukas före beräknad tid.

Observera! Om gasfilter utsätts för fukt (till exempel hög luftfuktighet) eller förvaras på ett sådant sätt att det utsätts för luftföroreningar, så förbrukas filtret. Det innebär att det inte kan avskilja lika mycket gaser utan måste bytas oftare.