Behövs andningsskydd?

När behövs egentligen andningsskydd och när kan man klara sig utan? Det finns inget enkelt svar. I varje fall måste man bedöma hur stor risken är för att de luftföroreningar man utsätts för kan vara farliga. Det är viktigt att tänka på hur farliga de är på kort sikt men också på riskerna om man utsätts för luftföroreningar under lång tid, kanske dagligen under många år.

Några tumregler

I en del situationer brukar man behöva andningsskydd, eftersom risken är stor att man annars utsätts för luftföroreningar som kan skada hälsan antingen akut eller efter långvarig exponering. Några sådana situationer är:

  • Byggnadsarbete, om det dammar i samband med att man borrar, kapar, river eller slipar, transporterar ut rivningsmassor eller städar med raka eller sopborste (vilket man ska undvika, dammsugning dammar mindre). Den som utför det dammande arbetet behöver ha andningsskydd. Kan man inte skärma av arbetet, så att dammet inte sprids till andras arbetsplatser behöver ofta de som arbetar i närheten också använda andningsskydd.
  • Svetsning. Svetsrök innehåller en blandning av hälsofarliga luftföroreningar. Även om man har punktutsug vid svetsningen, rekommenderar man ofta att andningsskydd också används, om punktutsuget inte klarar av att fånga in alla luftföroreningar hela tiden.
  • Om man utför ett dammande arbete och ser att det finns damm i luften (t ex när man riktar en lampa mot luften, eller tar ett fotografi med blixt och ser hur dammet reflekterar ljuset från blixten), då är risken stor att gränsvärdet för damm överskrivs och man bör använda andningsskydd.
  • Arbete i slutna och dåligt ventilerade utrymmen. Om det finns eller kan bildas hälsofarliga luftföroreningar i det slutna utrymmet, kan det vara livsnödvändigt att använda andningsskydd.
  • Arbete på tillfälliga arbetsplatser där det förekommer eller bildas luftföroreningar. Om det inte går att vidta andra och effektivare åtgärder som ventilation eller punktutsug, kan andningsskydd vara den enda praktiskt möjliga lösningen som skyddar mot luftföroreningarna.
  • Om mätningar av luftföroreningar visar att anställda kan exponeras för halter som överskrider de hygieniska gränsvärden behöver åtgärder vidtas för att skydda anställda mot luftföroreningarna. Tills problemet om möjligt är löst på annat sätt, är det viktigt att använda andningsskydd.
  • Om någon som utsätts för luftföroreningar börjar få besvär eller må dåligt på något sätt och där man misstänker att det beror på luftföroreningarna, är det viktigt att använda andningsskydd.

Riskbedömning

För att göra en noggrannare bedömning av behovet av andningsskydd, behöver man göra en riskbedömning.